Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Beerwulf Brouwerij Verkiezing 2018

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de Beerwulf Brouwerij Verkiezing. De verkiezing wordt georganiseerd door Beerwulf B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 1066 VH Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763A (hierna ‘Beerwulf’). Alle stemmers en genomineerden verklaren akkoord te gaan met dit wedstrijdreglement.

Definities

1. Wedstrijdreglement: onderhavige voorwaarden. 

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt. 

3. Genomineerde: de in Nederland statutair gevestigde brouwerij waarop een stem kan worden uitgebracht, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Maximale productie voor brouwerij of merk is 200.000 hectoliter
  • De brouwerij moet van 1 bier een minimum aantal flessen kunnen leveren van 1 palet (circa 1000 flessen) omdat er van de 12 provinciewinnaars een pack zal worden samengesteld.
  • Indien de brouwer provinciewinnaar wordt, moet deze op dinsdag 10 april beschikbaar zijn voor fotografie en interview op een centrale locatie in het land.

4. Internetsite: www.beerwulfbrouwerijverkiezing.nl of http://www.brouwerijverkiezing.nl welke naar de eerstgenoemde geredirect wordt.

Toepasselijkheid van het wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement is van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, als stemmer en bij ieder gebruik van de internetsite.

Deelname en stemmen is gratis

Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers.

De internetsite

De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. 

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Als gevolg hiervan kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.

Kenmerken van het internet

Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten, die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via e-mail veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijk- en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.

Informatie van derden en hyperlinks

Verwijzingen naar de internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie voor de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en de internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die de gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.

Tell-a-friend

Via deze verkiezing kan eenieder eenvoudig vrienden en bekenden een uitnodiging sturen om ook een stem uit te brengen. Het is echter niet gegarandeerd dat de uitnodiging daadwerkelijk aankomt. Die verantwoordelijkheid ligt bij de provider. De organisatie van de verkiezing raadt u aan voor de zekerheid ook een uitnodiging via uw e-mailaccount of social network te versturen. 

Cookies

Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren kan de internetsite gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.

Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite

De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn.

Nominaties

De organisatie kan voor deze verkiezing brouwerijen genomineerd hebben, tegelijkertijd kunnen brouwerijen die voldoen aan de voorwaarden onder punt 3, zelf of anderen een verzoek tot nominatie (laten) indienen via de internetsite. Mocht een genomineerde onverhoopt niet (langer) genomineerd willen zijn, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan bij de organisatie.

Stemprocedure

Er kan maximaal 1 keer per e-mail een stem uitgebracht worden. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde IP-adres, dan wel van oneigenlijke e-mailadressen (nagenoeg dezelfde e-mailadressen van dezelfde gratis domeinen, zogenaamde wegwerp e-mailadressen). Alleen uniek uitgebrachte en uniek bevestigde stemmen via duurzame, persoonlijke e-mailadressen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon.

Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

Tijdens de stemprocedure kan aan stemmers de keuze worden geboden om vrijwillig toestemming te geven aan Beerwulf om de stemmer te benaderen dan wel informatie te verstrekken. De stemmer kan hierbij zien om wat voor type informatie het gaat dat de stemmerontvangt, via welk communicatiemiddel en hoe vaak. Het is niet verplicht om hiervoor toestemming te geven om een stem te kunnen uitbrengen.

Beerwulf is verplicht ook in geval van eerder gegeven toestemming de stemmer ten alle tijden de mogelijkheid tot uitschrijving te bieden. Hiervoor kan de stemmer kunt u de uitschrijvingsmogelijkheid gebruiken welke vermeld is in de communicatie van Beerwulf.

Persoonsgegevens 

De organisatie respecteert de privacy van de personen die aan de verkiezing meedoen. De organisatie zal er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

Op grond van de wet kunt u de organisatie met redelijke tussenpozen vragen welke gegevens er over u bij de organisatie bekend zijn. U kunt ons altijd corrigeren als er onjuistheden staan in de ingevoerde gegevens. Een verzoek tot inzage in of correctie van gegevens kunt u aan ons doorgeven via de contactgegevens zoals vermeld op de internetsite.

Rapportages

De organisatie is gerechtigd om genomineerden inzicht te bieden in de door stemmers gegeven verbeterpunten en opmerkingen. Deze rapportages bevatten alleen geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare informatie.

Aansprakelijkheid

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Beerwulf Brouwerij verkiezing 2018 voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

Intellectueel

Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.

Wijzigingen in het wedstrijdreglement

De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite. 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Contact

Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de Beerwulf Brouwerij Verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via info@beerwulfbrouwerijverkiezing.nl of per post: Vote Company BV, 's-Gravelandseweg 65, 1217EJ Hilversum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

©Beerwulf, powered by Vote Company.  Alle rechten voorbehouden.  Wedstrijdreglement.

Volg ons op

Geen cookies, wel 18 jaar of ouder?

Geen cookies voor jou, maar wil je wel speciaalbieren kopen? Dat mag alleen als je 18 jaar of ouder bent. Aan minderjarigen willen (en mogen) wij geen bier verkopen. 

Ben je 18 jaar of ouder én accepteer je cookies?

We gebruiken cookies om jouw websitebezoek te optimaliseren en om de inhoud van deze site af te stemmen op jouw voorkeuren. En omdat er geen alcohol verkocht mag worden aan minderjarigen, checken we meteen of je 18 jaar of ouder bent. Meer weten? Je kunt hier ons Privacy- en Cookiebeleid lezen.